top of page
CC_Beeldmerk_Wit.png

Voorwaarden samenwerking

Zo werken wij graag met jou samen

CC_Beeldmerk_Geel.png

Algemene voorwaarden

Creativity Club | hello@creativityclub.nl | 0578-845347 | KvK 74656384


ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle voorstellen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Creativity Club en onze opdrachtgevers. We mailen ze aan elke opdrachtgever vóór de eerste samenwerking. Daarnaast staan ze op onze website www.creativityclub.nl.

 2. Waar ‘jij’ of ‘jullie’ staat, bedoelen we ‘opdrachtgever’. We gebruiken ‘wij’ of ‘we’ voor de Creativity Club.

 3. Op al onze werkzaamheden is het Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 2 - RESULTAAT

 1. We voeren onze diensten uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Al onze diensten hebben het karakter van een inspanningsverbintenis, omdat we het beoogde resultaat niet kunnen garanderen.

 

ARTIKEL 3 - CONTRACTDUUR EN UITVOERING

 1. We mogen werkzaamheden laten uitvoeren door derden, zoals medewerkers, ondernemingen of freelancers.

 2. We houden ons zo veel mogelijk aan afspraken en tijdschema’s. Dat lukt alleen als jij of jullie je ook aan jouw of jullie deel van de afspraken houdt, de juiste informatie verstrekt en medewerking verleent. Doe je dat niet, dan zijn wij niet verplicht ons aan de tijdschema's te houden.

 3. Als tijdens de uitvoering blijkt dat we de overeenkomst moeten wijzigen of aanvullen, kan dit invloed hebben op de investering en de uitvoeringstermijn. We passen dan de overeenkomst zo snel mogelijk en in overleg aan. 

 4. Een afgesproken projectprijs staat vast, ook als blijkt dat de werkzaamheden minder of meer tijd kosten.

 

ARTIKEL 4 - OVERMACHT

 1. In geval van overmacht hebben we het recht de overeenkomst niet verder na te komen. We melden eventuele overmacht natuurlijk direct.

 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van deze overmacht.

ARTIKEL 5 - BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Zodra een afnemer zich heeft aangemeld voor een cursus/workshop/training of akkoord is gegaan met een offerte voor een opdracht (bijv. een project of een programma), is de afnemer betalingsplichtig.

 2. De afnemer ontvangt vóór aanvang van een cursus/workshop/training of opdracht een factuur. De kosten dienen te worden voldaan binnen een betalingstermijn van 30 dagen.

 3. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk om de verplichtingen na te komen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

ARTIKEL 6 - ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Annuleren van een opdracht dient per e-mail te worden gemeld via het emailadres Hello@creativityclub.nl 
  De datum en het tijdstip van ontvangst van de annulering bepalen welke kosten moeten worden betaald.

 2. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Tot 1 maand voor de startdatum mag je kosteloos annuleren.

 • Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor aanvang bedragen de kosten 50% van het offertebedrag.

 • Wanneer je binnen 14 dagen voor de start van de opdracht annuleert, ben je het volledige offertebedrag verschuldigd.

ARTIKEL 7 - OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst voortijdig en eenzijdig beëindigen onder de volgende omstandigheden:- als een van beiden van mening is dat de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd volgens de opdrachtbevestiging en eventuele latere afspraken, én - als de andere partij alles heeft gedaan om verdere uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 2. Je hebt voor opzegging van de overeenkomst een termijn van 30 dagen. Je motiveert de beëindiging van de overeenkomst per email bij ons via hello@creativityclub.nl

 3. Als de opdracht wordt uitgesteld of ingetrokken, zijn wij niet verplicht producten of diensten te leveren die nog niet klaar zijn. We hebben wel recht op betaling voor het werk dat we al gedaan hebben.

 4. Als een van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht het contract onmiddellijk te beëindigen.

 5. Als je een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert om een van de bovenstaande redenen, factureren wij het werk dat al gedaan is en alle kosten die reeds zijn gemaakt of verplicht zijn door overeenkomsten met derden (freelancers, ondernemingen, e.d.).

 6. Creativity Club kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload- en e-mailberichten.

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat we uitgegaan zijn van onjuiste of onvolledige gegevens die door of namens jou verstrekt zijn.

 2. Als wij niet zorgvuldig zijn geweest en niet alle deskundigheid en vakmanschap hebben ingezet, zijn wij aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. Die aansprakelijkheid is nooit groter dan het honorarium voor die opdracht.

 3. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar gaat de aansprakelijkheid niet verder dan tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

 4. Creativity Club kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.

 5. Creativity Club is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

 6. Creativity Club en de door Creativity Club ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met onze e-mails/nieuwsbrieven.

 

ARTIKEL 9 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Als onze kennis door de uitvoering van de overeenkomst is toegenomen, mogen we die ook voor andere doeleinden gebruiken, voor zover het niet om strikt vertrouwelijke informatie gaat.

 2. De bepalingen van dit artikel hebben ook betrekking op producten of diensten die wij van derden betrekken. Wij garanderen de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot het gebruik.

 

ARTIKEL 10 - VERTROUWELIJKHEID

 1. We houden alle informatie en gegevens geheim, tenzij je ons uitdrukkelijk toestemming geeft om die te delen.

 2. Onze adviezen, diensten en content zijn op maat en persoonlijk en/of ons intellectueel eigendom. Je stelt ze niet ter beschikking aan anderen, behalve als we je daar toestemming voor geven.

 

ARTIKEL 11 - WERK VOOR DERDEN

 1. Als we een product leveren voor een derde partij waarmee je een contractuele relatie hebt, dan moet je deze derde partij vertellen over deze voorwaarden en hem ervan op de hoogte stellen dat ze ook voor hem gelden. 

 2. Je informeert ons als de derde partij zich niet aan deze afspraken houdt. 

 

CC_Beeldmerk_Geel.png

Annuleringsvoorwaarden cursus/training/workshop  

Annulering door de afnemer
Annuleren van een cursus/workshop/training dien per e-mail te worden gemeld via het emailadres Hello@creativityclub.nl 

De datum en het tijdstip van ontvangst van de afmelding bepalen welke kosten moeten worden betaald. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Tot 1 maand voor de startdatum mag je kosteloos annuleren.

 • Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor aanvang van de cursus/workshop/training bedragen de kosten 50% van het totaalbedrag.

 • Wanneer je binnen 14 dagen voor de start van de cursus/workshop/training annuleert, ben je het volledige verschuldigd.

 • Wanneer je op de afgesproken datum niet verschijnt, merken wij dat aan als annulering en ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Verhinderd bij een cursus/workshop/training 

 • Bij ziekte / verhindering van deelname na de aanmelding is vervanging door een andere deelnemer kosteloos mogelijk, mits zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursusdag medegedeeld.

 • Bij ziekte/verhindering tijdens de cursusdag blijft het volledige bedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

Annulering door Creativity Club

 • De Creativity Club behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aanbod vóór aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Deelnemers worden hier uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van op de hoogte gesteld. De deelnemer kan ervoor kiezen deel te nemen aan de gewijzigde of de volgende cursus, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.

 • Wanneer het de cursus/workshop/training door overmacht niet door kan gaan op de afgesproken datum dan zal de Creativity Club zorgdragen voor vervangend aanbod, eventueel op een nieuwe datum.

Annuleringswoorwaarden cursus/training/workshop
Voorwaarden nieuwsbrief
CC_Beeldmerk_Geel.png

Voorwaarden nieuwsbrief

1. Jouw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld en alleen gebruikt om je over diensten, nieuws, content en aanbiedingen van de Creativity Club te informeren.

 

2. Je kan je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken.

 

3. Wij gebruiken jouw gegevens alleen om je e-mails te sturen met nieuwtjes, tips, oefeningen en inspiratie.
 

4. Op alle inhoud van de e-mails zijn de Algemene Voorwaarden van de Creativity Club van kracht.

"Onze belangrijkste voorwaarde is

dat wij met vertrouwen en plezier samenwerken."

bottom of page